Ako sa môžete zapojiť ako jednotlivec

Spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe: čl. 6 ods. 1 písm. b) – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie  zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „GDPR“), za účelom realizácie projektu 10 000 stromov. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci.  Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Automatizované rozhodovanie sa neuplatňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu určenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť uzavretia zmluvy. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov, osobne na pracovisku prvého kontaktu hlavného mesta alebo mail adrese: mojepravo@bratislava.sk.

Možnosti partnerstva pre jednotlivcov: 

Chcem sa poskladať na viac stromov pre Bratislavu 

Prispejte ľubovoľnou sumou na to, aby sme v Bratislave vysadili viac stromov. 

Vysadené stromy budú označené ako súčasť 10 000 stromov a podporovatelia budú uvedení na webovej stránke a spoločnej tabuli v Horskom parku.  

Chcem si vybrať plochu, ktorú podporím  

Podporte výsadbu konkrétnych stromov na miestach, kde ich mesto najviac potrebuje. Chcete podporiť zeleň na miestach, kde sa často pohybujete? Vytvárame zoznam miest na pozemkoch mesta i mestských častí, kde je možné zasadiť jeden alebo niekoľko stromov.

Môžete si vybrať z lokalít na zozname a podporiť vysadenie stromu na konkrétnej ploche. Vysadené stromy budú označené ako súčasť 10 000 stromov aj s uvedením partnera. Vysadený strom môže pripomínať aj osobnosť alebo výročie. Orientačný náklad na jeden veľký strom navyše je 700 € (suma pokrýva sadbový materiál, odbornú výsadbu a starostlivosť a novo zasadený strom v období troch rokov)

Chcem darovať strom  

Darujte strom k životnému jubileu, mimoriadnej príležitosti alebo na pamiatku blízkeho človeka. Váš dar bude darom nielen jednotlivcovi, ale aj celému mestu. 

Vysadený strom bude označený ako súčasť 10 000 stromov s uvedením darcu aj obdarovaného. 

Orientačný náklad na jeden veľký strom navyše je 700 € (suma pokrýva sadbový materiál, odbornú výsadbu, starostlivosť a novo zasadený strom v období troch rokov)