Ako sa môžete zapojiť ako firma alebo inštitúcia

Spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe: čl. 6 ods. 1 písm. b) – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie  zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „GDPR“), za účelom realizácie projektu 10 000 stromov. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci.  Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Automatizované rozhodovanie sa neuplatňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu určenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť uzavretia zmluvy. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov, osobne na pracovisku prvého kontaktu hlavného mesta alebo mail adrese: mojepravo@bratislava.sk.

Možnosti partnerstva:

Chceme podporiť jeden konkrétny strom

Sú miesta, kde do existujúcich stromoradí či pôvodných stromových jám chýba jeden strom alebo niekoľko stromov. Staňte sa naším partnerom, ktorý podporí konkrétny strom – pomôže zabezpečiť materiál na výsadbu a podporí starostlivosť o novo vysadený strom. 

Vysadené stromy budú označené ako súčasť 10 000 stromov aj s uvedením partnera.  Orientačný náklad na jeden veľký strom navyše je 700 € (suma pokrýva sadbový materiál, odbornú výsadbu a starostlivosť a novo zasadený strom v období troch rokov) 

Chceme podporiť sadenie na ucelenej ploche

Na viacerých miestach v Bratislave máme príležitosť vytvoriť nové plochy stromov. Staňte sa naším partnerom, ktorý nám pomôže zabezpečiť kvalitný materiál na výsadbu, prípadne sa zapojí do výsadby a bude podporovať starostlivosť o novo vysadené stromy.

Novo vytvorené plochy zelene budú označené ako súčasť 10 000 stromov aj s uvedením partnera. Podporená plocha môže pripomínať aj konkrétnu osobnosť alebo výročie. 

Orientačný náklad na jeden strom navyše je 700 € (suma pokrýva sadbový materiál, odbornú výsadbu a starostlivosť a novo zasadený strom v období troch rokov). Ďalšou možnosťou je podpora výsadby väčšieho počtu sadeničiek v rámci existujúcich lesov – menej viditeľná ale nemenej dôležitá. 

Chceme podporiť projekt

10 000 stromov všeobecne

Projekt 10 000 stromov podporuje výsadbu aj na menej viditeľných pozemkoch, ktoré nie sú vlastnené mestom, napríklad mestské časti, školy, vnútrobloky. Ide o nemenej prínosné stromy. Finančná podpora partnerov umožní vysadiť stromy navyše. 

Partneri, ktorí podporia projekt 10 000 stromov bez špecifikácie konkrétnych podporených stromov budú uvedení na webovej stránke a spoločnej tabuli v Horskom parku.