Pravidlá a podmienky

Účelom týchto pravidiel je určiť zásady darovania a prijímania finančného príspevku prostredníctvom webstránky www.10000stromov.sk a definovania vzťahu medzi medzi Príjemcom, Darcom a Poskytovateľom, stanovenie ich práv a povinností, (ďalej len Pravidlá)

 

I. Definicia pojmov

 

1. Príjemcom je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava ktoré prevádzkuje webstránku – Darcovskú výzvu 10000stromov.sk za účelom prijímania darov.

2. Darcovská výzva je žiadosť adresovaná neurčitému okruhu adresátov vytvorená prostredníctvom webovej stránky Príjemcu.

3. Poskytovateľ platobnej brány na príjímanie príspevkov je Global Payments s.r.o., so sídlom V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 042 35 452 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244453, konajúca na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky Global Payments s.r.o., organizačná zložka, so sídlom na Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 50 010 301

4. Poskytovateľom príspevku/Darca, je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami (ďalej len „Darca“) a zaslaním daru uzatvára s Príjemcom darovaciu zmluvu podľa § 626 a nasl. Občianskeho zákonníka. Za pravidelného Darcu sa považuje fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu v pravidelných intervaloch poukazovať rovnakú výšku príspevku/daru v prospech Príjemcu prostredníctvom webu www.10000stromov.sk

5. Príspevok/Dar je poskytnutie peňazí zo strany Darcu v prospech Príjemcu s cieľom podpory aktivít na vysadenie 10000 stromov na území hlavného mesta SR Bratislavy.

6. Registrácia predstavuje uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Darcom a Príjemcom, ktorého obsahom je Dohoda o prijatí Príspevku, jeho spravovaní a komunikácii s Darcom. Dohoda sa riadi týmito Pravidlami.

 

II. Darovanie

 

1.Stlačením darovacieho tlačidla v darcovskom formulári Darca poskytuje svoje kontaktné údaje do systému Príjemcu a umožňuje použiť všetky, alebo iba časť z týchto údajov na kontaktovanie Darcu a jeho informovanie o činnosti Príjemcu, ako aj o spôsobe použitia darovaných finančných prostriedkov a príspevkov. Stlačenie darovacieho tlačidla a teda uzavretie darovacej zmluvy a zmluvy o poskytnutí príspevku s Príjemcom je možné až po tom, čo Darca potvrdí, že sa oboznámil s týmito Pravidlami.

 

III. Práva a povinnosti darcu a príjemcu

Práva Darcu

1. Bezplatne a dobrovoľne poskytnúť príspevok prostredníctvom webu www.10000stromov.sk vedeného Príjemcom; darovacia zmluva a zmluva o poskytnutí príspevku je uzavretá okamihom stlačenia darovacieho tlačidla „Odoslať platbu“, „Darujte teraz“ alebo obdobného znenia vo webovom formulári na poskytnutie príspevku.

2. Písomne požiadať Príjemcu tohto daru o informácie o použití darovaných finančných prostriedkov a príspevkov.

3. Písomne požiadať Príjemcu o vrátenie daru. Príjemca sa v prípade žiadosti Darcu o vrátenie daru riadi všeobecne platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom.

Povinnosti Darcu

1. Uvádzať o sebe presné, správne a pravdivé údaje (Meno, priezvisko, email,… )

 

IV. Zodpovednosť

 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť Príspevok od Darcu na deklarovaný účel uvedený v darcovskej výzve na webe 10000stromov.sk

2. Príjemca nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie povinonosti darcu..

3. Príjemca nenesie žiadnu zodpovednosť (neručí žiadnym spôsobom za škody) za následky vzniknuté z porušenia právnych povinností vyplývajúcich Poskytovateľovi, Darcovi zo zákona alebo z iných právnych skutočností (napr. omeškanie, porušenie Pravidiel 10000stromov.sk, porušenie zákonných povinností) okrem prípadov, keď zodpovednosť vznikla z konania/opomenutia Príjemcu alebo keď takáto zodpovednosť vyplýva z právneho predpisu.

4. V prípade poruchovej prevádzky 10000stromov. Príjemca zodpovedá len za škodu spôsobenú jeho zavinením.

 

 

Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov nájdete TU. ( https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov )

 

Zmena pravidiel

Príjemca je oprávnený kedykoľvek zverejniť nové alebo zmeniť aktuálne Pravidlá. Príjemca je povinný o vydaní nových Pravidiel, alebo zmene existujúcich Pravidiel bezodkladne informovať Darcu a Sprostredkovateľa

 

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvný vzťah t. j. darovacia zmluva a zmluva o poskytnutí príspevku, podľa týchto Pravidiel nadobúda účinnosť stlačením darovacieho tlačidla v darcovskom formulári, ak nie je v týchto Pravidlách uvedené inak.

2. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Pravidiel, alebo vzniknuté na základe iných právnych úkonov alebo právnych skutočností s týmito pravidlami súvisiacimi sa spravujú, posudzujú a rozhodujú na základe príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, pokiaľ z iných právnych úkonov súvisiacich s týmito Pravidlami výslovne nevyplýva niečo iné.